ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Video Tour

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร

ข่าวสาร/ประกาศ/กิจกรรม