ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล riasok@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์