หน้าหลัก | คลิ๊กเพื่อแจ้งซ่อม  สถิติแจ้งซ่อม  รายงานสรุปผลตาม  |  ติดต่อผู้ดูแล เด็กชายจุมพล ทองสอน
  username : password :
 
 รายงานการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  ( ไม่ได้เลือกเงือนไขสำหรับแสดงข้อมูล )
                                    1. รายงานการแจ้งซ่อมทั้งหมด
                                    2. รายงานการแจ้งซ่อมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
                                    3. รายงานการแจ้งซ่อมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
                                    4. รายงานการแจ้งซ่อมที่ซ่อมไม่ได้
                                    5. รายงานการแจ้งซ่อมที่รอการตอบรับ
                                    6. รายงานแกาแจ้งซ่อมที่ส่งซ่อมไปยังศูนย์นอก
                                    7. รายงานการแจ้งซ่อมแยกตามประเภทปัญหาที่แจ้งซ่อม
                                    8. รายงานการแจ้งซ่อมแยกตามหน่วยงานที่แจ้ง

Could not connect: