คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์

Faculty of Science And Technology Suratthani Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ