1660825
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
114
1139
1253
1648750
36719
41104
1660825
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:32:55
ก.พ. 24, 2556 882

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเคมี

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น รับราชการเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 641

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 857

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาชีววิทยา

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 691

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนา… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 758

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 4354

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพืชศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1199

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสัตวบาล

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ NGO… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1070

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ด้านเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1000

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการอุตสาหกรรม ครู… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1009

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1071

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 2647

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นในสายวิทย์-คณิต หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 11195

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนในรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ มีสุขภาพดีและแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม แนวทางการประกอบอาชีพ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 670

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 783

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าแขนงไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 551

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 2444

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

คุณสมบัติเฉพาะ หลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ๔ ปี (เทียบโอน)… อ่านต่อ...

.