1660784
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
73
1139
1212
1648750
36678
41104
1660784
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:29:46
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป    ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
  23-06-2560   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
  21-06-2560   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ  “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ  ตามพระราชดำรัส พ
  21-06-2560   ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พ
 
บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
  20-06-2560   บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
 
กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
  20-06-2560   กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้  ให้แก้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุภารอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ในการจัดโครงการครั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิบการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆร่วมให้แนาวทางและนโยบายการบริหารงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการนี่มีระยะเวลาจำนวน 2 วันคือ วันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรประกำการบรรยายตลอดโครงการคือ
 - รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
     หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ดร.พรมณี ขำเลิศ
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด

เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และควบคุมการ workshop ตลอดการอบรม