1660758
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
47
1139
1186
1648750
36652
41104
1660758
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:27:13

คณะ ฝ่าย / กอง
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
   
กองแผนงาน
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
   
สำนัก / สถาบัน ศูนย์
สภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สำนักจัดการทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงานกิจการภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศูนย์ภาษา
หอสมุดกลาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เอกสารตำรา
ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมวิชา / สาขาวิชา หน่วยงานภายนอก
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ