1771690
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1508
1355
8775
1751742
31256
70678
1771690
หมายเลขไอพี : 54.92.170.142
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-08-17 22:17:16

คณะ ฝ่าย / กอง
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
   
กองแผนงาน
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
   
สำนัก / สถาบัน ศูนย์
สภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สำนักจัดการทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงานกิจการภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศูนย์ภาษา
หอสมุดกลาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เอกสารตำรา
ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมวิชา / สาขาวิชา หน่วยงานภายนอก
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ