1660792
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
81
1139
1220
1648750
36686
41104
1660792
หมายเลขไอพี : 54.162.94.15
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-06-26 00:30:32

 

ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                    Bachelor  of  Science  Program  in  Mathematics

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
                                  Bachelor  of  Science (Mathematics)

คุณสมบัติสาขาวิชาคณิตศาสตร์

      เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางคณิตศาสตร์  มีการคิดที่เป็นระบบ  สามารถแก้ปัญหา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และครู/อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์