1771703
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1521
1355
8788
1751742
31269
70678
1771703
หมายเลขไอพี : 54.92.170.142
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-08-17 22:21:37

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
                     Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
                                Bachelor of Science (Biology)

คุณสมบัติสาขาวิชาชีววิทยา  
     ปรัชญาของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมชีววิทยาที่มีคุณภาพ  มีความเข้าใจ  และสามารถประยุกต์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคม

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
       
1.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสาขาวิชา  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
        2.  นำความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับราชการครู หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

             คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาชีววิทยา