1771684
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1502
1355
8769
1751742
31250
70678
1771684
หมายเลขไอพี : 54.92.170.142
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-08-17 22:13:08

ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
                    Bachelor of  Science Program in Agricultural Sciences

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)
                                 Bachelor of Science (Agricultural Sciences)

คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

        ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพ  สามารถถ่ายทอดวิทยาการทางด้านการเกษตรพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีระบบการจัดการทางการเกษตรเชิงธุรกิจ  ก้าวทันข้อมูลข่าวสาร  ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรต่อชุมชนในสังคม สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครู/อาจารย์ นักวิจัย กรมปศุสัตว์  นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคาร ทำงานกับองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการเกษตร สารเคมีเกษตร รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาพืชศาสตร์