1897871
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
971
407
971
1892556
12376
32046
1897871
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:03:05

:
 • ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม
  ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ด.เคมี
  สถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
  โทรศัพท์ภายใน 077-355466-7 ต่อ 363
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ เคมีเชิงฟิสิกส์
     
 • ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์
  ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล nmeepun@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ  -
     

   

 • ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
  ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.เคมีอนินทรีย์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล gubgift@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ นาโนเทคโนโลยีและการเร่งปฏิกิริยา
     
 • ดร.อรภรณ์ บัวหลวง
  ดร.อรภรณ์ บัวหลวง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปส.ด.วิศวกรรมเคมี
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล oarp_bua@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีอบแห้ง สังเคราะห์พอลิเมอร์
     
 • ดร.อุบลทา สมมารถ
  ดร.อุบลทา สมมารถ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล u.bon.ta@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
     
 • นางสาวดุษฎี ร่วมสนิท
  นางสาวดุษฎี ร่วมสนิท

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมี
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355466-7 ต่อ 363
  อีเมล aampp_charm@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวนภาพร รัตนาถ
  นางสาวนภาพร รัตนาถ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล nahnar@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบนำส่งยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง
     
 • นางสาวปนิดา รัตนรังษี
  นางสาวปนิดา รัตนรังษี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมีวิเคราะห์  
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล wanptn09@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์
     
 • นางสาวอรนิช เผือกคง
  นางสาวอรนิช เผือกคง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมี/เคมีเชิงฟิสิกส์
  สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล oranit_094@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ Computational  Chemistry, Catalysis
    ลาศึกษาต่อ
 • นายอานนท์ ชูแก้ว
  นายอานนท์ ชูแก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมีอินทรีย์ 
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล arnoru_chu@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  -
     
 • ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
  ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. เคมีวิเคราะห์ 
  สถาบัน Northumbria University
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์
  บทความทางวิชาการ  
 • ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  (วิทศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ)
  สถาบัน  มหาวิทยาลัยพุทธรา มาเลเซีย
  โทรศัพท์ภายใน  363
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ เคมีและเคมีประยุกต์
     
 • ผศ.ดร.สุธน ช่วยเกิด
  ผศ.ดร.สุธน ช่วยเกิด

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา DTech
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ เคมี
     

   

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา 

วิสัยทัศน์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์

          ความรู้ดี  มีทักษะ  และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย
          2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
          3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          5. เรียนรู้และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
          6. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น