1895020
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
282
893
2464
1887059
9525
32046
1895020
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:27:47

   

รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

icon การเขียนเอกสารประกอบการสอน

icon ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

icon การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

icon การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549

icon ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

icon ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
        พ.ศ.2556

icon ว่าด้วย ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555

icon ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
        เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
        เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
        เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
        เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
        เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556    icon ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
    icon ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
    icon ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
    icon ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
    icon ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
    icon ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
    icon ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
    icon ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
    icon ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุน การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

icon ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจ่ายค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอน
        หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ