1895059
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
321
893
2503
1887059
9564
32046
1895059
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:31:36

   

ก.พ. 24, 2556 949

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเคมี

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น รับราชการเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 702

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 923

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาชีววิทยา

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 750

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนา… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 856

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 4482

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพืชศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1289

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ NGO… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1177

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ด้านเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1056

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการอุตสาหกรรม ครู… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1087

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 1152

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 2983

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นในสายวิทย์-คณิต หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 11584

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนในรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ มีสุขภาพดีและแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม แนวทางการประกอบอาชีพ… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 718

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 844

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าแขนงไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 614

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 2734

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

คุณสมบัติเฉพาะ หลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ๔ ปี (เทียบโอน)… อ่านต่อ...
ก.พ. 24, 2556 80

แนะนำการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 3.… อ่านต่อ...

.