1894982
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
244
893
2426
1887059
9487
32046
1894982
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:24:11

   

icon กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

icon เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

icon เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

icon แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

icon แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

icon นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

icon หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

icon แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550