1894974
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
236
893
2418
1887059
9479
32046
1894974
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:23:15

   

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

                     Bachelor of Science Program in Community Health

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
                                  Bachelor of Science (Community Health)

คุณสมบัติสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ชุมชนและสังคม สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรชุมชน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล  รวมถึงสถานีอนามัย  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน