1894965
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
227
893
2409
1887059
9470
32046
1894965
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:21:45

   

ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                    Bachelor of Science Program in Computer Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
                                 Bachelor of Science (Computer Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    บัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคมยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานบริหารการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โทรคมนาคมและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  หลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร ๔ ปี (ครอบ) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยต้องเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่นธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์