1897878
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
978
407
978
1892556
12383
32046
1897878
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:04:02

   

โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกเชิงพานิชย์

อาคารสัตวบาล

18 - 26 พฤษภาคม 2555

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร แขนงสัตวบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555

ศูนย์วิทยาศาสตร์

16 - 18 สิงหาคม 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม ศูนย์วิทยาศาสตร์ 30 - 31 กรกฏาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 -15 สิงหาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 18 - 20 กรกฏาคม 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียนควรสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร 22 ธันวาคม 2554 และ 10 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาเคมี
อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 27 - 28 มีนาคม 2555 สาขาวิชาเคมี
ลดช่องว่างดิจิตอล อาคารปังกรรัศมีโชติ 8 - 9 กันยายน 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสื่อการสอน อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 -24 พฤษภาคม 2555  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ค่ายฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 - 18 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคการการปฏิบัติการทางชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 24 - 26 สิงหาคม 2555 สาขาวิชาชีววิทยา