1897844
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
944
407
944
1892556
12349
32046
1897844
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 18:57:12

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเป็นอาชีพที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของประเทศจึงมีความเห็นสอดคล้องกันการประสานความร่วมมือในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร่วมมือกันพัฒนาองค์กรความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชน์ของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

 


In order to advance friendly relations between Suratthani Rajabhat university, Thailand and National Taiwan Ocean University, Taiwan join in the following agreement on the promotion of education and academic exchanges between the two universities.

 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงความตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ด้วยความประสงค์ที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 จากเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

M-Community GreenEve2Peace (GE2P) for Fishing Community is a project with the collaboration of Surattani Rajabhat University and Khun Talay Fishing Community which aimed to enhance aquaculture management and preservation of fresh water lake in Surattani, Thailand. GE2P project team has adapted the GE2P system to tailor to the requirement of local fishing community. The system has started to benefit the fishing community since March 2012.

GE2P incorporates technology into the management and preservation of aquatic life. By using web and mobile technology, GE2P provide services that utilize the Short Message Services (SMS) gateway to disseminate information to the Khun Talay Fishing Community on the fishing activities such as date, time to feed fihes and the correct strategy to fishing based on the tide. GE2P also provides service that collects information on weather from various sources via the net to produce a reliable weather forecast. Based on the forecast, the system adminstrator in Khun Talay Fishing Community will formulate advice on fishing activities and broadcast it via SMS as well as the web. By incorporating such technologies, communication breakdowns are resolved and decision making on fishing activities are now done in a more appropriate and intelligent manner. Thus, it is hoped that this project could improve, thereby ensure the sustainability of aquaculture management.

The mission of this project is to globalize M-Community GreenEve2Peace for Fishing Community by providing proper education, information dissemination and promoting services to the fishing community to improve the quality of life through productive aquaculture and continuous local ecosystem conservation. In addition, the goal of this project is to establish links between the communities and to encourage the participation of fishing communities, fishing related companies and authorities from various countries in Southeast Asia.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยผู้ร่วมมือ ตกลงร่วมมือในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "คณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอบแก่น" และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่อยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ดำเนินการตามความร่วมมือในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของ สาขาวิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
คณบดีและผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นชอบร่วมกันในการจะนำองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพไปดำเนินการสร้างความแข้มแข็งภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดทศึกษา (สกอ.) ให้เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม "เครือข่ายความร่วมมือ" จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกาาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
 
  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนําเสนอผลงานของนักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ และได้เซนต์ลงนามความร่มืือ MOU 
โดยมีมหาลัยร่วมเข้าเซนต์บันทึกความร่วมมือดังนี้
     - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
     - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและโรงเรียน ตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย ระหว่างสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย เพื่อให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและส่งเสริมสุขภาวะของโรงเรียนและชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง