1897882
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
982
407
982
1892556
12387
32046
1897882
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:04:28

   

ผศ.สมพร  โตใจ                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ
อาจารย์จันทรา บุญวิชัย          รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รองประธานกรรมการ
อาจารย์สมชาย สหนิบุตร         รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา  รองประธานกรรมการ
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง        รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.นวลพรรณ ณ ระนอง      ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
ดร.กมล ฝอยหิรัญ                ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
ดร.กฤษดา สังข์สิงห์              ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
นางสาวขนิษฐา  วิโสจสงคราม    หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ