1774629
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
178
1523
178
1762915
34195
70678
1774629
หมายเลขไอพี : 54.144.29.233
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-08-20 01:44:28

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง SC117 อาคารศูนยวิทยาศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินคือ
 1. ผศ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรหม        ประธานกรรมการ
 2. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวัฒิ           กรรมการ
 3. ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง        กรรมการและเลขานุการ