1897838
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
938
407
938
1892556
12343
32046
1897838
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 18:55:47

   

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง SC117 อาคารศูนยวิทยาศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินคือ
 1. ผศ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรหม        ประธานกรรมการ
 2. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวัฒิ           กรรมการ
 3. ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง        กรรมการและเลขานุการ