1845798
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
561
1155
561
1837165
22553
30364
1845798
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-10-22 18:46:03

   

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสาธาฯ2 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินคือ
 1. ผศ.ดร.นิคม  มูลเมือง               ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.รัตนา  วงศูชูพันธ์            กรรมการ
 3. ดร.เกษร  เมืองทิพย์                 กรรมการและเลขานุการ