1895038
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
300
893
2482
1887059
9543
32046
1895038
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:29:31

   

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการอุดหนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา  2557 (กำลังดำเนินการวิจัย)
ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1 ผลของการปรับระดับความเค็มต่อการรอดตายและการเติบโตของปลาเฉี่ยวหิน นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์   60,000
2 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงของประชาชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคณิต หนูพลอย   60,000
3 ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึงเขตห้าล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา  
60,000  
4 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเพื่อนช่วยเพื่อนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขต ตำบลขุนทะเล และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวคันธรส สุขกุล และคณะ   60,000  
5 รูปแบบการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นางสาวชมพูนุท เพชรนิรมล
นายคณิต หนูพลอย
นายสมชาย สหนิบุตร
60,000 
6 ระบบเสนอซื้อทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บไซด์และมือถือด้วยเว็บเซอร์วิสสำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายศราวุธ มากชิต 60,000 
7 การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตฟันจักรในหลอดทดลอง ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
60,000
8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง 60,000 
9 การพัฒนาชุดการสอนอิเล็ดทรอนิคส์ วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายสุธิพร ขุนทอง 60,000
10 อิทธิพลของฟลูออรีนที่มีต่อตัวนำยิ่งยวดกลุ่ม Y3-8-11 ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
นายศุภเดช สิจินพร้อม
นายธัญนพ นิลกำจร
60,000
11 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบีกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุจารี ดำศรี 60,000
12 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคเอดส์กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเกตุกนก  หนูดี 60,000
13 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของวัณโรคกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง 60,000
14 พฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการตระหนักถึงบทลงโทษของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวธิดา บุตรรักษ์ 105,000
15 การสร้างแบบจำลองการระบาดโรคปอดบวมในประเทศไทย ดร.ปิยดา  ทองแจ่ม 80,000
16 สมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อฝักเหรียง (Parkia Timoriana (DC.)Merr.)  ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 200,000 
17 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์ 116,780

ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์  จัดสรรครั้งที่ 2

ลำดับ

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1 การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี 60,000
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นางสาวมณฑา  เพ็ชรวรรณ 60,000
3 การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาฟิสิกส์ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นางชุติมา วิชัยดิษฐ
นางกานต์ธิดา บุญมา
นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
60,000
4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส  กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกันญารัตน์  หนูชุม 60,000

ทุนวิจัยที่จัดทำเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ลำดับ

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1 แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยสมการเชิงโครงสร้าง นางสาวเอพร  โมฬี 115,800
2 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศศิณัชชกร  ศรีทอง 119,900
3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ 100,000
4 ผลของสภาวะในการแซ่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้งน้ำตาลต่ำ ดร.พราวตา จันทรโร
ดร.รัชนี เจริญ
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
109,000
5 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชราน้ำ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
124,000
6 การผลิตเอทานอลจากน้ำตาลต้นจากโดยเชื่อยีสต์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 100,000
7 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์
นางสาวมัลลิกา รัตพันธ์
189,435
8 คุณภาพน้ำกับการเลี้ยงหอยนางรม บริเวณตำบลปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนรานันท์ ขำมณี
นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
200,000

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1 การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 299,600
2 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจากระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด PEM electrolysis นายวิมล พรหมแซ่ม 300,000

ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

ลำดับ

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1 ความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่แนวเชื่อมต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกนกอร ทองใหญ่ 150,000
2 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพก่อโรค และซิบใบออนต์ในเห็บ ในภาคใต้ของประเทศไทย ดร.ภควดี  รักษ์ทอง 800,000
3 ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย นางสาวปัทมา สมศิลป์
ดร.ภควดี รักษ์ทอง
540,000