1915525
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
396
443
4129
1907816
9950
20080
1915525
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2018-01-20 19:40:12


งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่อายุ 2-8, 9-21 สัปดาห์ ผศ.โสภณ บุญล้ำ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
ความหลากหลายของสายพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปีและคุณค่าอาหารของมันหอมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.เกษร เมืองทิพย์ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชิ้นงานผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเนตินัย จีนสกุล ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การสำรวจปริมาณเศษอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุนในการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ นางสาวณัฐธิดา ศรีราชยา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการฝึกปฏิบัติการแบบเสริมแรงบวกด้วยการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 – 2554 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมบางประการของปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยใช้แหล่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากทางเดินอาหารในปลากะพงขาว นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
นายดอกรัก ชัยสาร
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
10  การสำรวจเบื้องต้นความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าเขาหินปูนพื้นที่เข้าหน้าฮะ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
11  การคัดกรองแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
12  การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
13  วิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาการผลิตไก่พื้นเมือง ผศ.โสภณ บุญล้ำ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
14 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
15  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ช่วง 2-8 สัปดาห์ ผศ.โสภณ บุญล้ำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับที่ 3 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 4 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
16  การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของ Y2BaCuO5 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 25 (พ.ศ. 2555) ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
17  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องแม่ศรีวรรณทอง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า วารสารมนุษยศาสตร์แบะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราขภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
18  Effect of Mosquito Repellent on the Transmission Model of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ American Journal of Appiled Sciences Volume 9 (4) : 563-569,2012 Issue 1546-9239  
SJR : Q1
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
19  ESTIMATION OF BIOACCESSIBILITY OF HEAVY METALS IN OYSTERS USING THE PHYSIOLOGICALLY BASED EXTRACTION TEST ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ Instrumentation Science & Technology Volume 40, Issue 4   1073-9149, 2012
pages 372-383 SJR : Q4<
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
20  Preparation of NIR Reflective Brown Pigment ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Procedia Engineering Volume 32, 2012, Issue 18777058   Pages 895–901   SJR : Q2 วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
21  Biochemical composition and the rule of Acetabularia major Martens at Ban-Don coastal, South Thailand ผศ.ดร.ชลินดา อริยเดช Asia-pacific conference on algal Biotechnology (APCAB) and the 1st International Conference on Coastal Biotechnology (ICCB) ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
22 Histology of callogenesis in diploid bananas (Musa acuminata, AA Group) 'Kluai Sa' and 'Kluai Leb Mu Nang'. ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Notulae Scientia Biologicae, 4: 94-97 วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
23 In vitro induction of tetraploid plants from callus cultures of diploid bananas (.Musa acuminata, AA group)'Kluai Leb Mu Nang'and 'Kluai Sa' ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Euphytica, 183: 111-117 วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฎในฐาน ISI

 

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2556

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

 1 ขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมในประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้ง บ่อกุ้ง นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การผลิตเอทานอลจากใบปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความน่าจะเป็น วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นายสุธิพร ขุนทอง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของระดับแกลบกุ้งต่อสมรรถนะการผลิตเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์  อายุ 9 – 11 ปี       นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาไทย เรื่องผ้าไหมพุมเรียงผ่านระบบสารสนเทศมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น นางสาวกรชุลี สังข์แก้ว ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของการเสริมหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแม่นแคระ        นางสาวนัณญรัตน์ คุ้มครอง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา                   นายกฤตภาส จินาภาค ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การผลิตกรดอินทรีย์จากน้ำหมักผลตะลิงปลิง        ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์  
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พืชองค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมพืชชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี        นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
10  การตรวจสอบชนิดและการใช้ประโยชน์จากแมลงในพื้นที่เกษตรกร       ผศ.ดร.จิตรเกษม หลำสะอาด ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
11  การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี           ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
12  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายชัยทัศน์ เกียรติยากุล ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
13  การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายอาดือนา นิโด     ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
14  การศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอนหนังตะลุงคนต่อการป้องกันโรคเบาหวานของประชานกลุ่มเสี่ยง  ตำบลบ้านหน้าเขา  อำเภอพนม  จังหวัดกระบี่       นายคณิต หนูพลอย ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโปสเตอร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
15  คุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการ
แม่น้ำพุมดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ  อ่าวบ้านดอน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
16  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม นายอาดือนา นิโด และนายธนสาร  เดชนะ ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ  อ่าวบ้านดอน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
17  ผลของการเตรียมเปลือกหอยสำหรับการดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้งบ่อกุ้ง นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ  อ่าวบ้านดอน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
18  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน : หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศอ่าวบ้านดอน นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ  อ่าวบ้านดอน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
19  การพัฒนาตัวแบบสำนักงานเสมือน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ  อ่าวบ้านดอน"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
20  การเรียนการสอนผ่าน Facebook ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ นายศราวุธ มากชิต การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี พ.ศ. 2556 Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education วันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
21  Some Properties of Y3-8-11/Y211 Composite Superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Kmitl Science and Technology Journal Vol.13 No.1 January-June 2013 วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
22  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4  มกราคม – มิถุนายน 2556  จัดอยู่ในฐาน TCI วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
23  เพกทินจากฝักเหรียง: สมบัติทางเคมีและผลิตภัณฑ์เยลลี่ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 18 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน –ธันวาคม 2556
วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
24  Biodiversity and Abundance of Benthic Fauna Along Ban-don Coastal, Thailand ผศ.ดร.ชลินดา  อริยเดช ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability ณ University of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556   ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
25  In Vitro Seed Germination of Thai Orchid, GrammatophyllumSpeciosumBlume ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา The International Symposium on Botanical Gardens and Landscape (BGL2013) วันที่ 5-8 สิงหาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
26  Effect of Control Measures on the Transmission of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ในการประชุม International Journal of Art & Sciences (IJAS) Multidisciplinary conferences in a "study abroad" format ณ University of London Union, Malet Street, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556   ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
27  Trasmission Model of Chikungunya Fever in the Presence of Two Species of Aedes Mosquitoes ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ American Journal of Appiled Sciences 10(5): 449-459,27-05-2013 ISSN 1546-9239 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
28  Investigate the Properties of Y211 Doping Effect in the New Superconducting Y7Ba11Cu18Oy Compound ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advance Materials ResearchVol. 770 (3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
29  Preparation and Characterization of new Y257 superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advance Materials ResearchVol. 770 (3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
30  Performance of Near-Infrared Reflective Tile Roofs ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Advance Materials ResearchVol. 770
(3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
31  Isolation and characterization of biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด biotechnologiaปี 2013ฉบับที่ 94 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
32 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล การนำเสนอผลงานวิจัย “วิจัยพลังงาน 2556 : เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม” ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
33 Electrical properties and Crystal structure of Y123, Y358 and Y257/Y211 composite bulk superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ International Journal of Physical Sciences. ISSN 1992-1650. Vol.9(16) 2014 .pp.360-367 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus  และ ISI
34 ผลของวิธีกลและความร้อนต่อการงอกของเมล็ดฟักข้าว 
Effect of stratification and heating methods on germination of Momordica  cochinchinensis Spreng.
ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

 1 Analysis Lead and Cadmium Contents in Local Vegetbles in SuratThani, Thailand ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ Walailak Journal of science and technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Exploring the Key Determinants of Successful ICT Innovation Adoption: A Case Study of a Fishing Community in Thailand รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ 
นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
Advanced in Computer Science and its Applications
Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 279, 2014, pp643-648
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI
Microwave-enhanced Solvent Extraction of Organics in Environmental Analysis ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ Encyclopedia of Analytical Chemistry 9 JAN 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Utilization of palm oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promisingstrain of Ochrobactrumanthropi2/3 ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ World Journal of Microbiology and Biotechnology
มกราคม ปี 2014
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q2
Application of Biosurfactant from Sphingobacteriumspiritivorum AS43 in the Biodegradation of Used Lubricating Oil ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Applied Biochemistry and Biotechnology April 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Investigate Oxygen Content in YBa2Cu3O7-d Superconductors(Scopus indexed Q4) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advanced Materials Research Vol.979 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q3 หรือ 4
Yellowish-Brown Pigment with High Near Infrared Reflective ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Advanced Materials Research Vol.979  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q3 หรือ 4
Effect of Control Measure on the Transmission of Leishmaniasis ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ Australian Journal of Basic and Applied Sciences ปีที่ 2014 ฉบับที่ 8(5) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
SSuperconducting and Structural Properties of Fluorine-doped YBa2Cu3O7-δ,Y3Ba5Cu8O18-δandY3Ba8Cu11O23.5- δ Bulk Superconductors(ISI indexed) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Journal of Basic and Applied Scientific Research ISSN 2090-4304. Vol.4(7) 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
10  Inhibitory on xanthine oxidase activity of Apium graveolens L. leaf extracts นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO5) วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 จังหวัดภูเก็ต ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11.1  Effect of Rainfall on the Transmission of Conjunctivitis ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ International  Conference on Environmental and Biological Sciences (iCEBS2014) วันที่ 26-27 กันยายน 2557 จังหวัดกระบี่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11.2 Effect of Rainfall on the Transmission of Conjunctivitis (2) ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
12  Measurement of Indoor Radon Concentrations in The Chaiya and the Tha Chana districts, Surat Thani Province, Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ International  Nuclear Science and Technology Conference 2014 (INST2014) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
13  Effect  of Rain Fall on the Transmission of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ PSU-USM-NSTRU International Conference  on Arts and Sciences 2014 : Spot of Change for Tomorrow วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 จังหวัดสงขลา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14  การชักนำการกลายพันธุ์ใหม่ในม่วงเทพรัตน์ โดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
15  การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของกุหลาบพันธุ์มายวาเลนไทน์ โดยการฉายรังสี UV-C ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
16  The Participatory-Action-Research-to-Technology-Transfer-of-the-Use-of-Wheat-Barn-for-Laying-Duck ผศ.โสภณ บุญล้ำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ วารสารวิชาการระดับชาติ
17  แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554 – 2563) นางสาวธิดา บุตรรักษ์ วารสารวิจัยทางการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
18  ethyl methanesulphonate (EMS) on Dendrobium Sonia ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3 ปี 2557 วารสารวิชาการระดับชาติ
19 Radon concentration measurements in secondary schools, Surat Thani Province, Southern Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ International Journal of Arts and Sciences (IJAS Conference 2014) วันที่  2-5 ธันวาคม 2557 ณ Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
20 Bioaccessibility of heavy metals in shrimp and sea bass collected from Bandon Bay, Surat Thani, Thailand ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ International Journal of Arts and Sciences (IJAS Conference 2014) วันที่  2-5 ธันวาคม 2557 ณ Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
21 Development and Validation of an UV-Visible Method for the Determination of B-carotene in the Leafy Vegetables in Thailand นางสาวนภาพร รัตนาถ Advanced Materials Research ปี 2014 ฉบับที่ Vols.1033-1034 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI และจัดอยู่ใน SJR Q3 หรือ 4
22 Effect of Hot Air Convection Drying Temperatures on Physical and Chemical Properties of Germinated Sweet Corn ดร.อรภรณ์ บัวหลวง Advanced Materials Research ปี 2014 ฉบับที่ Vols.1033-1034 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI และจัดอยู่ใน SJR Q3 หรือ 4
23 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดการอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ The Web Development's Process for Webometrics Ranking of Universities นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal วารสารวิชาการระดับชาติ
24 An Applied Data Mining Technique to Develop on Information Storage and Retrieval for Intelligence of Locality for the Southern Part of Thailand in Suratthani Province นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
นายอโศก ศรีสวัสดิ์
ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
The Journal of KMUTNB, Vol.24, No.2, May-Aug.2014 วารสารวิชาการระดับชาติ
25 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาต้นพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้สามปอยตาขุน Effect of Culture Media and Plant Growth Regulators on Plantlets Regeneration of Vanda denisoniana Benson & Rchb.f. ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา Agricultural Sci. J. 45 3 (Suppl) : 309-311 (2014) วารสารวิชาการระดับชาติ

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2558

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

 1 Mesurements of radon concentrationss in Chaiya and Thachana districs, Surat Thani province, Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ Journal of Physics : Conference 2015/611 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2 การขยายพันธุขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ควยตายอดจากเหง้าอ่อน ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2558,31:175-188 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
3 สัณฐานวิทยา ความมีชีวิต และการงอกของเรญพืชดอก 15 ชนิด ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558, 23,4:622-632 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
4 การขยายพันธุโมกมัน [Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.] ในหลอดทดลอง ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,5 (ฉบับพิเศษ): 833-845 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI

 

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2559

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

 1 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, 24, 6 (ฉบับพิเศษ): 942-951 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI

 

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อื่นๆ

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

 

1 Elastic constant of Dendrobium protoplasts in AC electric fields. Wanichapichart P, Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์) and Kanchanapoom K 2002
 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 24, 799-806
On the field distribution in electrorotation chambers-influence of electrode shape. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Holtappels M and Gimsa J 2006 Electrochimica Acta 51, 5215-5220
Optimizing the electrode shape for fourelectrode electrorotation chips. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Holtappels M and Gimsa J 2007 ScienceAsia 33, 61-67
Simplified equations for the transmembrane potential induced on ellipsoidal cells of rotational symmetry. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Wachner D, Warnke R and Gimsa J 2007 Phys. D: Appl. Phys. 40, 914-923
Effects of cell orientation and electric field frequency on the transmembrane potential induced in ellipsoidal cells. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Wachner D and Gimsa J 2008 Bioelectrochemistry 74, 130-141
6 Micro-aerobic, anaerobic and two-stage condition for ethanol production by Enterobacter aerogenes from biodiesel-derived crude glycerol. Saisa-ard, K. (ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด), Angelidaki, I. and Prasertsan, P. 2011. World Academic of Science, Engineering and Technology. 77:795-798.
7 Thidiazuron induced plant regeneration in callus culture of triploid banana (Musa sp.) Gros Michel, AAA group ,2546 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2003, 25: 689-696  
8 Establishment of in vitro culture of Musa AA group 'Kluai Sa'and Musa AA group 'Kluai Leb Mue Nang'and the analysis of ploidy stability ,2550 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล ScienceAsia, 2007, 33: 437- 442  
9 Plant regeneration from callus cultures of diploid bananas (Musa acuminata, AA Group) 'Kluai Sa' and 'Kluai Leb Mu Nang' and analysis of ploidy stability using flow cytometry ,2553 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Tree and Forestry Science and Biotechnology, 4 (Special Issue 1): 59-63  

 

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาของพืช
  ลาศึกษาต่อ