1897858
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
958
407
958
1892556
12363
32046
1897858
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:00:35

   

:
 • ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
  ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 3328
  อีเมล chairattanac@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
  คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
     
 • นางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
  นางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 3328
  อีเมล preedamon@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืช 
     
 • นายณัฐพล เมฆแดง
  นายณัฐพล เมฆแดง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 3328
  อีเมล nutty1717@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
     
 • นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
  นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 3328
  อีเมล vajasut@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , โปรไบโอติก
     
 • นายสัญธิพร พุ่มคง
  นายสัญธิพร พุ่มคง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 3328
  อีเมล sacpumcong@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงกุ้ง
     

.