1897840
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
940
407
940
1892556
12345
32046
1897840
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 18:56:16

   

:
 • ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด
  ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
  ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีววิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kkoarapatchatkul@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
     
 • ดร.กิตติมา คงทน
  ดร.กิตติมา คงทน

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ Taz_zzjung@hotmail.com
     
 • ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
  ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล plungmann@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
     
 • ดร.มิติ เจียรพันธ์
  ดร.มิติ เจียรพันธ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ด. ชีวเคมี
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล miti.jea@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
  ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. พืชศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล saineeya@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช
     
 • นางกนกอร ทองใหญ่
  นางกนกอร ทองใหญ่

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. 
  สถาบัน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kanok.nc@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  และชีววิทยาอนุรักษ์
     
 • นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
  นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล klomnara@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ
     
 • นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
  นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล weena026@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยา (สัตว์น้ำ)
     
 • นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส
  นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล phunk_phunk@hotmail.com 
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ
     
 • นางสาววัชรี รวยรื่น
  นางสาววัชรี รวยรื่น

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  สถาบัน ม.วลัยลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล ruairuen@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ
  นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล siriporn_t@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวเบญจมาศ หนูแป้น
  นางสาวเบญจมาศ หนูแป้น

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชัววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kunben_biot@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล
     
 • นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
  นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีวโมเลกุลและชีววิทยาสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล gilotech@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล
     
 • นายดอกรัก ชัยสาร
  นายดอกรัก ชัยสาร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษฺณ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ
     
 • นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
  นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล ponlawat_patt@windowslive.com
  ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาของพืช
     
 • นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
  นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.พันธุศาสตร์ 
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 799
  อีเมล raymommam@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ พันธุศาสตร์
     
 • ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี
  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล keangpsu@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ พฤกษศาสตร์
  อนุกรมวิธานของพืชการผสมเกสรดอกไม้
  นิเวศวิทยาของพืช
     

.