1897894
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
994
407
994
1892556
12399
32046
1897894
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:05:57

   

:
 • ดร.ภควดี รักษ์ทอง
  ดร.ภควดี รักษ์ทอง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล pakavadee@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อิมมูโนโครมากราฟฟี่ มาลาเรีย
     
 • ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
  ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล torisamoriyama@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
     
 • นางสาวกนกรัตน์ ชลศิลป์
  นางสาวกนกรัตน์ ชลศิลป์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
  สถาบัน ม.มหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล k_chonsin@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวกามีละห์ ยะโกะ
  นางสาวกามีละห์ ยะโกะ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โภชนศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล armiday@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์
     
 • นางสาวคันธรส สุขกุล
  นางสาวคันธรส สุขกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สรีรวิทยา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล aiyapoo@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ กายภาพบำบัด กายวิภาค สรีรวิทยา
     
 • นางสาวชมพูนุท เพชรนิรมล
  นางสาวชมพูนุท เพชรนิรมล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ภ.ม. เภสัชศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล h_yok_56@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม
     
 • นางสาวทัศนพรรณ เวชศาสตร์
  นางสาวทัศนพรรณ เวชศาสตร์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล Narutong_ta@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวนิภาพร นบนอบ
  นางสาวนิภาพร นบนอบ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ภ.ม. เภสัชศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล ni_narak49@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม
     
 • นางสาวบุษยมาศ เหมณี
  นางสาวบุษยมาศ เหมณี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยามหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล bb.hemmanee@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ รการจัดการสิ่งแวดล้อม
     
 • นางสาวปัทมา สมศิลป์
  นางสาวปัทมา สมศิลป์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล namkang_fa@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยา
     
 • นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ
  นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล ps_fon@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
     
 • นางสาวรัชกร นามกร
  นางสาวรัชกร นามกร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม.
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน -
  อีเมล neaw_nesvi@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
     
 • นางสาวศันสนีย์ วงศ์ชนะ
  นางสาวศันสนีย์ วงศ์ชนะ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล sunsanee_15@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อม
     
 • นางสาวอารยา ปรานประวิตร
  นางสาวอารยา ปรานประวิตร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.อาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนา
  สถาบัน ม.มหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวเนตรนภา ธนพัฒน์
  นางสาวเนตรนภา ธนพัฒน์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยามหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล joythanapat@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการมูลฝอย การตรวจสอบสุขภาพเพื่อ
  การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
     
 • นายคณิต หนูพลอย
  นายคณิต หนูพลอย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kanit_new@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาสุขภาพชุมชน
     
 • นายพูนศักดิ์ บุญยัง
  นายพูนศักดิ์ บุญยัง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน  -
  e-mail aopoon@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อาหารกับสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก
     
 • นายสมชาย สนิหบุตร
  นายสมชาย สนิหบุตร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน ม.มหิดล
  โทรศัพท์ภายใน  -
  e-mail chai_putra@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผล
     

.