1897877
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
977
407
977
1892556
12382
32046
1897877
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:03:52

   

:
 • ดร.ดลลักษณ์ บางศุข
  ดร.ดลลักษณ์ บางศุข

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. Management Information System
  สถาบัน National Pingtung University of Science
  and Technology
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล jantawan4@hotmail.co.th
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง
  ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล sompong@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์ 
     
 • นางกาญจนา เผือกคง
  นางกาญจนา เผือกคง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสรสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kkkoy@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
     
 • นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
  นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล chutamas@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  โปรแกรมด้านสถิติและวิจัย
     
 • นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
  นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล mod_mis@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
     
 • นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ
  นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล montapetwan@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
     
 • นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์
  นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาอัสสัมชัญ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล pakarung1@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
     
 • นายปิยะวัฒน์ แสงเพชร
  นายปิยะวัฒน์ แสงเพชร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล p-mon@rocketmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การเขียนโปรแกรม
     
 • นายวิรัตน์ ชูนุ้ย
  นายวิรัตน์ ชูนุ้ย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล wirat218@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ระบบฐานข้อมูล
  การทำเหมืองข้อมูล
     
 • นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์
  นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล orcus_74@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     
 • นายสุธิพร ขุนทอง
  นายสุธิพร ขุนทอง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล m_16.k@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์
     
 • ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร
  ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีฯ
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล parinya-2008@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     
 • ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
  ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล siwatsru@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัย
  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     

.