1894973
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
235
893
2417
1887059
9478
32046
1894973
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-14 11:23:07

   

:
 • ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
  ดร.พรทิพย์ วิมลทรง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการภัพพิบัติ
     
 • นางกานต์ธิดา บุญมา
  นางกานต์ธิดา บุญมา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kantida@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การสอนวิทยาศาสตร์
  การสอนฟิสิกส์ หลักสูตร การเรียนการ
     
 • นางชุติมา วิชัยดิษฐ
  นางชุติมา วิชัยดิษฐ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม.
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล chu-t@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ดาราศาสตร์และการสอนฟิสิกส์
     
 • นางสาวบุษยมาศ เหมณี
  นางสาวบุษยมาศ เหมณี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยามหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล bb.hemmanee@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ รการจัดการสิ่งแวดล้อม
     
 • นายสมพร ศรีอาภานนท์
  นายสมพร ศรีอาภานนท์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ  
     

.