1897865
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
965
407
965
1892556
12370
32046
1897865
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:02:07

   

:
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
  ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.. เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล ball_biot@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม,
  การใช้วัสดุเศษเหลือ, พลังงานชีวภาพ
     
 • นางสาวนรานันท์ ขำมณี
  นางสาวนรานันท์ ขำมณี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล naranunkhammanee@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ดินและน้ำ
     
 • นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
  นางสาวนิสากร สุขหิรัญ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สัตววิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล nao_be@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ พิษวิทยาสารกำจัดศัตรูพืช
     
 • นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร
  นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล naamtarn_001@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การบำบัดน้ำเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อม
     
 • นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
  นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา สธ.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล urairat@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
     
 • นางสาวเนตรภา เหมทานนท์
  นางสาวเนตรภา เหมทานนท์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล missnatenapa@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ
     
 • นายสุรชัย สังข์งาม
  นายสุรชัย สังข์งาม

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล Enjoy_jain@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ
     
 • ผศ.ดร.จิตสอางค์ ตรัยพรวรยุตก์
  ผศ.ดร.จิตสอางค์ ตรัยพรวรยุตก์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. Environmental Biotechnology 
  สถาบัน King College,London
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล  -
  ความเชี่ยวชาญ การบำบัดทางชีวภาพ
  ปุ๋ยชีวภาพ
     

.