1897842
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
942
407
942
1892556
12347
32046
1897842
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 18:56:44

   

:
 • ดร.พราวตา จันทโร
  ดร.พราวตา จันทโร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล prawta.cha@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อันตรกิริยาของสตาร์ซและไฮโดรคอลลอยด์ 
  การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์ 
     
 • ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
  ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาทางอาหาร การจัดการด้านความปลอด
  ภัยอาหาร โพรไบโอติก อาหารหมัก
     
 • นางสาวชลิดา เลื่อมใสสุข
  นางสาวชลิดา เลื่อมใสสุข

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร 
  สถาบัน ม.ศิลปากร
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล chalida3@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวพัชณิยา เอกเพชร
  นางสาวพัชณิยา เอกเพชร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล patchaniya.eak@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในส่วน
  ประกอบของอาหาร
  การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จาก
  การแปรรูปอาหาร
     
 • นางสาวพิชญณา เจือมณี
  นางสาวพิชญณา เจือมณี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ pichayana@sru.ac.th
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวรวงนลิน เทพนวล
  นางสาวรวงนลิน เทพนวล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร
  สถาบัน  
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • นางสาวสุกัญญา ไหมเครือแก้ว
  นางสาวสุกัญญา ไหมเครือแก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • นางสาวอุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
  นางสาวอุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.ธุรกิจการเกษตร 
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล uraporn@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ  
    ลาศึกษาต่อ
 • นายกฤตภาส จินาภาค
  นายกฤตภาส จินาภาค

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร 
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล krittabhat@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
  ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตในอาหารและการนำไป
  ใช้ประโยชน์
     

.