1897872
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
972
407
972
1892556
12377
32046
1897872
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:03:12

   

:
 • นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม
  นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ก.ศ.ม. (คณิตศาสตร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล kanyarat@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
     
 • นางสาวปูริณชญาน์ สอนมี
  นางสาวปูริณชญาน์ สอนมี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคณนา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล spr2@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ประยุกต์
    ลาศึกษาต่อ
 • นางสาวสุจารี ดำศรี
  นางสาวสุจารี ดำศรี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล melinda.sao@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สถิติ
     
 • นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
  นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล unchulee.na@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
     
 • นางสาวเกตุกนก หนูดี
  นางสาวเกตุกนก หนูดี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. คณิตศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล kadkanok_002@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
     
 • นายถกล ศรีแก้ว
  นายถกล ศรีแก้ว

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 
  สถาบัน ม.เชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ กึ่งกรุ๊ป
     
 • นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
  นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
     
 • นายศุภชัย ดำคำ
  นายศุภชัย ดำคำ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติประยุกต์
  สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล supachai_dd@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
     
 • นายอรรถกร ศักดา
  นายอรรถกร ศักดา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.คณิตศาสตร์ 
  สถาบัน ม.รามคำแหง
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล atthakorn@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ แผนแบบเชิงการจัด
    ลาศึกษาต่อ
 • ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
  ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ ตัวแปรแบบคณิตศาสตร์
     
 • ผศ.สุรินทร์ สมณะ
  ผศ.สุรินทร์ สมณะ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
     
 • รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
  รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม

  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077913374
  อีเมล  
  ความเชี่ยวชาญ เรขาคณิต ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
     

.