1897874
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
974
407
974
1892556
12379
32046
1897874
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:03:27

   

:
 • ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
  ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Dr.rer.nat. (Biophysik)
  สถาบัน University of Rostock
  โทรศัพท์ภายใน 077-355665
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ ชีวฟิสิกส์
     
 • นางกานต์ธิดา บุญมา
  นางกานต์ธิดา บุญมา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล kantida@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การสอนวิทยาศาสตร์
  การสอนฟิสิกส์ หลักสูตร การเรียนการ
     
 • นางชุติมา วิชัยดิษฐ
  นางชุติมา วิชัยดิษฐ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา กศ.ม.
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล chu-t@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ดาราศาสตร์และการสอนฟิสิกส์
     
 • นางสิริพร อุยสุย
  นางสิริพร อุยสุย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์  
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล angkunrat@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ -
    ลาศึกษาต่อ
 • นายสมพร ศรีอาภานนท์
  นายสมพร ศรีอาภานนท์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์
  สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ  
     
 • ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
  ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล Kruaehong@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ตัวนำยอดอุณหภูมิสูง
     
 • ผศ.นรินทร์ สุขกรี
  ผศ.นรินทร์ สุขกรี

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล narin@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์ของแข็ง
     
 • ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
  ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล tidtee_ap@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ สอนฟิสิกส์
     
 • ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
  ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน o77-355633
  อีเมล chainuson1@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     

.