1897883
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
983
407
983
1892556
12388
32046
1897883
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-12-17 19:04:34

   

:
 • นางนงคราญ นุ่มน้อย
  นางนงคราญ นุ่มน้อย

  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
  วุฒิการศึกษา ค.บ. คหกรรมทั่วไป
  สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล nongkray@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางผกากรอง อักษรสม
  นางผกากรอง อักษรสม

  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล krong_2523@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล
  นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล

  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล montachot@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางศรีวรรณ ทองนุกูล
  นางศรีวรรณ ทองนุกูล

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 3397
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวกชพรรณ รักเมือง
  นางสาวกชพรรณ รักเมือง

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
  วุฒิการศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน -
  อีเมล pui_agi@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม
  นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล nv_nitta@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวจารุวรรณ เป้าอินทร์
  นางสาวจารุวรรณ เป้าอินทร์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล ่jaruwan_paoin@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง
  นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล thanya_pao@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารระหว่างบุคคล
     
 • นางสาวนลินี รักเพชร
  นางสาวนลินี รักเพชร

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เคมี
  วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล nano_por@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวบุบผา ขุนณิรงศ์
  นางสาวบุบผา ขุนณิรงศ์

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา วท.บ.เคมี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี
  โทรศัพท์ภายใน -
  อีเมล buppa18@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวมาลิณี ศรีนุ้ย
  นางสาวมาลิณี ศรีนุ้ย

  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. บัญชี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 367
  อีเมล malinee_kwan@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวมาวดี ขอประเสริฐ
  นางสาวมาวดี ขอประเสริฐ

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. จุลชีววิทยา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์
  นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เคมี
  วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล icando_30121990@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี
  นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา วก.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยวลักษณ์
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล sup-2525476@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  การจัดการงบประมาณ
  ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft
  ทักษะการพิมพ์เอกสาร
     
 • นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี
  นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 362
  อีเมล tan.physics@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวหทัยกาญจน์ คงใหม่
  นางสาวหทัยกาญจน์ คงใหม่

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล emm2524@outlook.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวอติกานต์ วิชิต
  นางสาวอติกานต์ วิชิต

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล opo_fofan005@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์
     
 • นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ
  นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
  วุฒิการศึกษา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน  
  อีเมล aony_1@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ
  นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 077-355666
  อีเมล sspayphone@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นางสาวโนรี หลงหัน
  นางสาวโนรี หลงหัน

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ภายใน 362
  อีเมล ta_phy@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นายจุมพล ทองสอน
  นายจุมพล ทองสอน

  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล joe_mastery@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
  นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เคมี
  วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ภายใน 363
  อีเมล hero_nn_angel@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นายธวัชชัย ฤทธาภัย
  นายธวัชชัย ฤทธาภัย

  ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
  วุฒิการศึกษา คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล -
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นายนิกร สุวรรณโณ
  นายนิกร สุวรรณโณ

  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐประสานศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 587
  อีเมล nikonsuwanon@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     
 • นายประวิทย์ ชูชาติ
  นายประวิทย์ ชูชาติ

  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี
  โทรศัพท์ภายใน 361
  อีเมล eak_sru@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ -
     

.