โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกเชิงพานิชย์

อาคารสัตวบาล

18 – 26 พฤษภาคม 2555

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร แขนงสัตวบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555

ศูนย์วิทยาศาสตร์

16 – 18 สิงหาคม 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม ศูนย์วิทยาศาสตร์ 30 – 31 กรกฏาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 -15 สิงหาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 18 – 20 กรกฏาคม 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียนควรสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร 22 ธันวาคม 2554 และ 10 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาเคมี
อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 27 – 28 มีนาคม 2555 สาขาวิชาเคมี
ลดช่องว่างดิจิตอล อาคารปังกรรัศมีโชติ 8 – 9 กันยายน 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสื่อการสอน อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 -24 พฤษภาคม 2555  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ค่ายฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 – 18 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์
อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคการการปฏิบัติการทางชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 24 – 26 สิงหาคม 2555 สาขาวิชาชีววิทยา