ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.จุลชีววิทยาสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล k_chonsin@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
จุลวิทยาสาธารณสุข
โรคติดเชื้อนำโดยอาหารและน้ำ