ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ Taz_zzjung@hotmail.com