ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล jirawat.mal@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ