ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล chairattanac@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ