ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร 
สถาบัน ม.ศิลปากร
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล chalida3@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ