ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด.เคมี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล csepthum@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ เคมีเชิงฟิสิกส์