ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล nipaporn.mp@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –