ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล spy2@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ประยุกต์