ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.. เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล ball_biot@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม,
การใช้วัสดุเศษเหลือ, พลังงานชีวภาพ