ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1220
อีเมล pwimonsong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การจัดการภัพพิบัติ