ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล prawta.cha@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ อันตรกิริยาของสตาร์ซและไฮโดรคอลลอยด์ 
การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์