ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล plungmann@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ