ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 077-355633
อีเมล pakavadee@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ อิมมูโนโครมากราฟฟี่ มาลาเรีย