ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด. ชีวเคมี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล miti.jea@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ