ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล Yindeepromsiri@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา
จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล