ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.อณูพันธ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล aom_thaikert@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ